Szkody majątkowe , mówiąc jżeykiem potocznym, to różnego rodzaju straty poniesione w majątku, objętym danym ubezpieczeniem, np. pożar, zalanie, powódź, zniszczenie plonów np. przez grad, itd.


Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim - pozbawienie go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty.

Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

Naprawienie szkody według art. 363 § 1 k.c. powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, ALE gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.


Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód majątkowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez Towarzystw Ubezpieczeniowe lub osoby działające na ich zlecenie, które to kosztorysy nie uwaględniają często prawdziwego rozmiaru szkód, czy też są mocno zaniżone , jeśli chodzi o wycnę faktycznie zaistniałej szkody. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia jak również inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. 


Dlatego też w przypadku zaistnienia tego typu szkód koniczna jest pomoc specjalistów. My zapewniamy : 

  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
  • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa,itd.
  • analizę treści umowy ubezpieczenia,
  • dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym
  • w przypadku odmowy wypłaty należnego świadczenia- postępowanie sądowe


Zwróć się do nas- przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie i przedstawimy możliwe drogi działania.

 


Szkody majątkowe


Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.