PORADNIK


SZCZEGÓŁOWY PORADNIK POSZKODOWANEGO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RENTĘ


Poradnik Poszkodowanego został opracowany z myślą o wszystkich osobach, poszukujących rzetelnych informacji o sposobach postępowania w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę a także inne należne świadczenia. Dzielimy się z Państwem wiedzą, co krok po kroku trzeba zrobić i jakie dokumenty przygotować, by móc ubiegać się o należne świadczenia.

Jako profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, LEGIS RATIOS Doradztwo Odszkodowawcze Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne należne świadczenia, od momentu zgłoszenia szkody, przez reprezentowanie Klienta przed stroną postępowania, aż po moment, w którym Poszkodowany otrzymuje satysfakcjonujące odszkodowanie.

Kancelaria na bieżąco informuje o kolejnych etapach postępowania i efektach podejmowanych działań. Powierzając nam prowadzenie sprawy, zyskują Państwo nie tylko spokój, lecz także gwarancję pełnego  profesjonalizmu, najwyższej jakość obsługi oraz wysokiej skuteczności!

Sprawy prowadzone są bez opłat wstępnych. Rozliczenie z Kancelarią następuje dopiero po zakończeniu sprawy i wyegzekwowaniu pieniędzy od strony postępowania.


Dlaczego warto zgłosić się do Nas?

Profesjonalne wsparcie osoby uprawnionej, np. adwokata, ubiegającej się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w tym poradniku, pozwoli na:

 • prawidłowe zgromadzenie właściwej dokumentacji,
 • szybsze zgłoszenie szkody i założenie sprawy karnej- jeśli zachodzi taka konieczność,
 • zakończenie postępowania likwidacyjnego,
 • wystąpienie do sądu o znacznie większe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty niż proponuje to Towarzystwo Ubezpieczeniowe czy inny podmiot odpowiedzialny za likwidację szkody.

Działając zgodnie z naszym motto „Walczymy o jak najwyższe kwoty”, występujemy w imieniu Poszkodowanego w:

postępowaniu karnym, orzekającym o winie sprawcy (bez ustalenia sprawcy i jego winy nie jest w ogóle możliwe uzyskanie jakiegokolwiek naprawienia szkody)

oraz umożliwiającym uzyskanie dodatkowych pieniędzy w postaci nawiązki poprzez postępowanie likwidacyjne prowadzone przez danego ubezpieczyciela,

Sądzie Cywilnym, w którym orzekane są najwyższe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz innych należnych świadczeń.


Jakie Dokumenty i Informacje Należy Przygotować?

Przedstawione poniżej informacje oraz wykaz niezbędnej lub pomocnej dokumentacji, są konieczne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o uzyskanie należnego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Sprecyzowanie roszczeń i zgłoszenie ich ubezpieczalni możliwe będzie tak szybko, jak szybko złożysz w naszej Kancelarii wymienione w Poradniku Poszkodowanego dokumenty.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami pod wskazanym na stronie internetowej numerem telefonu lub mailowo : kontakt@legisratios.pl.  

Aby uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę i móc ubiegać się o jak najwyższe ich kwoty, niezbędne jest zgromadzenie właściwej dokumentacji i przekazanie jej do naszej firmy. Oczywiśćie zajmujemy się zebraniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji w imieniu naszego klienta, po podpisaniu stosownego pełnomocnictwa.

W następnej kolejności, dokumentacja ta zostanie uzupełniona o inne dokumenty czy informacje, w tym sprecyzowanie żądań i powołanie  podstaw prawnych oraz poglądów judykatury, jakie mogą być kluczowe w sprawie. • Przedawnienie roszczenia

  PRZEDAWNIONE ROSZCZENIA

  Przedawnione roszczenia

  Stosownie do § 2 art. 819 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, najczęściej zdarzenie wyrządzające szkodę – pisze Rzeczpospolita (Nr z 0.9.0.3.2006 r.). SN uznał, że art. 819 § 2 k.c. określający początek biegu terminu przedawnienia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia nie może początku biegu terminu przedawnienia określić inaczej. Przepis ten odnosi się także do unormowanej w art. 822 k.c. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podkreśla dziennik.. Strony takiej umowy nie mogą modyfikować początku biegu terminu przedawnienia. Wyrok S.A. jest ważny dla przedstawicieli tych wszystkich zawodów, na których ciąży obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, i firm zatrudniających takie osoby. Taki obowiązek mają m. in. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem biur rachunkowych, notariusze, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi i firmy ich zatrudniające. Jeśli ich klient twierdzi, że taką szkodę mu wyrządzono, trzeba się śpieszyć ze zgłoszeniem roszczeń wobec swego ubezpieczyciela

   

 • Przyczynienie

  PRZYCZYNIENIE

  PRZYCZYNIENIE

  Przyczynienie się poszkodowanego to zawinione jak i niezawinione zachowanie się poszkodowanego, które przyczynia się do powstania szkody bądź powiększenia jej rozmiarów i powoduje obniżenie kwoty zadośćuczynienia Przyczynienie się poszkodowanego do zaistniałej szkody reguluje przepis art. 362 kc, który w praktyce wywołuje wiele kontrowersji w orzecznictwie sądowym, bowiem przyczynienie się poszkodowanego powinno być rozpatrywane pod kątem widzenia związku przyczynowego między zachowaniem się poszkodowanego, a powstaniem szkody Przykładem przyczynienia się może być np. spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów – a okoliczności te miały negatywny wpływ na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń. Negatywne zachowanie poszkodowanego, które miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, może być analizowane przez pryzmat warunków, na jakich ubezpieczenie zostało zawarte. Zmniejszenie odszkodowania w wyjątkowych przypadkach niezawinionego przyczynienia się będzie uzasadnione w razie odpowiedzialności ukształtowanej na zasadzie ryzyka. Art. 362 kc o przyczynieniu się poszkodowanego ma zastosowanie do wszystkich roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, niezależnie od tego, na jakiej zasadzie ukształtowana jest odpowiedzialność za szkodę doznaną przez poszkodowanego.

   

  Przyczynienie stosuje się wyłącznie przy ubezpieczeniach OC.

   

 • Postępowanie na miejscu zdarzenia i później – dokumenty

  Dokumenty od sprawcy i policji

  W pierwszej kolejności muszą być ustalone okoliczności zdarzenia:

  kto był sprawcą,

  sygnatura sprawy,

  prokuratura lub jednostka policji, zajmująca się tą sprawą,

  numer polisy OC,

  nazwa zakładu lub towarzystwa ubezpieczającego w zakresie OC, NW.

  Przydatne może okazać się również:

  ustalenie przebiegu zdarzenia,

  ustalenie świadków zdarzenia (wskazane jest spisanie i zachowanie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania świadków),

  zrobienie zdjęć z miejsca kolizji drogowej z widokiem na pozostawione przez pojazdy ślady.

  Powyższe informacje będą bardzo pomocne w obronie interesów poszkodowanego już w procesie karnym, jak i ewentualnie cywilnym (dotyczących ustalenia winy i mających za przedmiot samo odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę). Warto z własnej strony zadbać o tego typu formalności, ponieważ może zdarzyć się, że policja nie dopełni wszystkich możliwych czynności lub sprawca zacznie mataczyć, powołując fałszywych świadków i zakłamując obraz sprawy.

  Proszę zawsze na miejsce zdarzenia wzywać policję. Jest to konieczność, szczególnie w przypadku, gdy sprawca:

  uciekł z miejsca wypadku,

  jest obcokrajowcem,

  nie przyznaje się do winy,

  nie udostępnia dokumentów,

  nie okazuje dowodu osobistego.

  Od policji proszę żądać wydania tzw. notatki urzędowej (notatka policyjna), dotyczącej ustalenia okoliczności wypadku. Czasami wydawana jest pisemna informacja o zdarzeniu, uczestnikach i sprawcy.

  Jeśli nie jest możliwe uzyskanie notatki policyjnej, proszę na piśmie (czytelnie podpisanym pełnym imieniem i nazwiskiem) odebrać od sprawcy wypadku:

  oświadczenie potwierdzające okoliczności wypadku,

  jego przyznanie się do winy,

  dane, dotyczące uczestników wypadku,

  wskazanie ubezpieczalni i nr polisy pojazdu sprawcy wypadku.

  Dokumenty z prokuratury

  O dokumenty z prokuratury może ubiegać się sam poszkodowany lub Kancelaria w jego imieniu. Z prokuratury należy otrzymać:

  odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów sprawcy,

  opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego,

  akt oskarżenia,

  odpis postanowienia o umorzeniu postępowania, jeśli zostało ono umorzone, np. w sytuacji wypadku, w wyniku którego sprawca poniósł śmierć, bądź z powodu wystąpienia innych okoliczności.

  Dokumenty z sądu

  Od sądu orzekającego o winie sprawcy Kancelaria musi uzyskać wyrok zapadły w sprawie karnej w ostatniej instancji (tj. tej, w której ostatecznie zakończyła się sprawa) – Sądu Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego, Sądu Najwyższego. W tym miejscu przypominamy, że należy pamiętać o zanotowaniu sygnatury sprawy.

  Warto wiedzieć, że w sprawie karnej, toczącej się przed sądem, wskazane jest występowanie jako oskarżyciel posiłkowy. Dzięki pełnionej funkcji, oskarżycielowi posiłkowemu:

  przysługuje uprawnienie do składania wniosków dowodowych i innych żądań,

  łatwiej jest uzyskać niezbędne dokumenty z akt postępowania,

  nierzadko udaje się uzyskać dodatkowo kilka lub kilkanaście tysięcy złotych(oczywiście w tym zakresie najlepiej powierzyć reprezentację interesów Klienta/poszkodowanego Kancelarii).

  Dokumenty dla poszkodowanego wskutek wypadku przy pracy

  Jeżeli wypadek miał miejsce podczas wykonywania pracy, proszę również zebrać następujące dokumenty:

  protokół ustalenia okoliczności wypadku w pracy (BHP)

  karta wypadku w pracy

  oświadczenie poszkodowanego o wypadku, zawierające: informację, dlaczego nie sporządzono w/w protokołu, opis zdarzenia, dane świadków (przydatne będą też oświadczenia świadków, a w razie trudności z ich uzyskaniem proszę powiadomić inspekcję pracy wszystkich szczebli).

   

 • Udowadnianie szkody – dokumenty medyczne

  W postępowaniu o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę musi być udowodniona szkoda niemajątkowa i majątkowa, a zwłaszcza uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany.

  Analogicznie: w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu śmierci osoby bliskiej należy udowodnić pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłej osoby. Poszkodowany ma prawo żądać wydania opinii i dokumentacji medycznej zmarłego (dokumentów potrzebnych do prowadzenia postępowania o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę).

  Aby było możliwe udowodnienie szkody, a w tym też oszacowanie uszczerbku na zdrowiu poniesionego w związku z wypadkiem, proszę zgromadzić wszelkie dokumenty medyczne, takie jak:

  karta informacyjna ze szpitala i pogotowia,

  historia choroby ze szpitala i innej placówki zdrowia (włączając w to wszelkie poradnie czy przychodnie, w których poszkodowany był leczony, przechodził rehabilitację lub badania),

  kartoteki medyczne,

  inne wypisy szpitalne,

  wyniki badań,

  opinie, zaświadczenia lekarskie (zwłaszcza o stanie zdrowia),

  skierowania na badania, leczenie specjalistyczne i rehabilitację,

  kopie zwolnień lekarskich,

  inne dokumenty medyczne, potwierdzające, że poszkodowany doznał w wyniku wypadku/doświadczył w wyniku leczenia: oszpecenia (zwłaszcza kobieta), widocznych ran, odleżyn, utraty kończyn lub innego kalectwa, przebywał na wózku inwalidzkim, chodził o kulach lub ze stabilizatorem, miał założony gips.

  Poszkodowany jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do podejmowania wszelkich działań, mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody, toteż powinno się wykonywać badania w poradniach specjalistycznych (w tym prywatnych), uzyskiwać opinie biegłych itd. – te działania istotnie wpływają na uzyskanie jak najwyżej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.         

   

  Ponadto konieczne może być zebranie i dostarczenie:

  dokumentacji fotograficznej,

  orzeczeń lekarskich procentowym uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem,

  pism i decyzji zakładu lub towarzystwa ubezpieczeniowego oraz ZUS, wydanych w związku z odszkodowaniem z tytułu polisy grupowej, na życie lub NW, NNW itd.

  Potrzebne są dokumenty, stwierdzające rozstrój zdrowia poszkodowanego (włączając w to zdrowie psychiczne). Najistotniejsze są te, które potwierdzają, że poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak również te, informujące o cierpieniu i bólu odczuwanych po wypadku.

  Istotnym elementem rozstroju zdrowia poszkodowanego są urazy psychiczne. Bardzo często poszkodowani odczuwają tzw. zespół stresu pourazowego, objawiający się m.in. nerwicą, zaburzeniami snu, trawienia czy koncentracji oraz lękiem i strachem przed korzystaniem ze środków komunikacji, przechodzeniem przez jezdnię, a nawet wychodzeniem z domu. Każdy poszkodowany, odczuwający negatywne skutki psychiczne wypadku, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty – psychiatry lub psychologa w zależności od stopnia odczuwanych dolegliwości (warto jednak pamiętać, że psycholog nie jest lekarzem i nie może ustalać procentowego uszczerbku na zdrowiu!).

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanego urazu psychicznego będzie dochodzone, jeśli poszkodowany wykaże, iż taki uraz wystąpił i był leczony. Proszę domagać się, aby psychiatra i psycholog wystawiali opinie i zaświadczenia o prowadzonym leczeniu i jego związku z wypadkiem. W tym zakresie proszę, podobnie jak to zostało wspomniane powyżej, zgromadzić (najlepiej poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie kart medycznych, historii choroby itd.

   

 • Wykazanie wysokości odszkodowania – dokumenty

  W celu wykazania i ustalenia wysokości należnego poszkodowanemu odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty, należy skrupulatnie zgromadzić wszelką dokumentację, w tym m.in. z:

  leczenia powypadkowego, rehabilitacji, zajęć wspomagających rehabilitację, np. siłowni, pływalni itp., innych kuracji.

  Skutki wypadków w postaci różnorodnych urazów (dyskomfort, ból) są odczuwalne nawet wiele lat po wypadku. Skutki te oraz spowodowane nimi ograniczenia w codziennym życiu muszą być udokumentowane, aby z ich tytułu poszkodowany mógł ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę. Niezbędne w takich sprawach będzie zgromadzenie dokumentów, które wskazują, iż w/w dolegliwości i urazy są następstwem tego konkretnego wypadku:

  dokumentacja medyczna, zaświadczenia i opinie lekarskie,

  faktury i rachunki (oryginały!) z placówek medycznych i rehabilitacyjnych oraz innych miejsc, na podstawie których można dochodzić zwrotu wszelkich poniesionych kosztów leczenia, takich jak: pobyt w szpitalu (państwowe i prywatne placówki z ewentualnymi wyjątkami), rehabilitacje, dojazdy na leczenie, zabiegi (zwłaszcza operacyjne), badania i rehabilitacje oraz koszty dojazdu do szpitala najbliższej rodziny poszkodowanego (jeśli dojazdy były dokonywane środkami komunikacji publicznej proszę zbierać bilety, rachunki lub faktury w oryginale za te dojazdy), porady i konsultacje lekarskie, zakup leków, sprzętu medycznego (w tym ortopedycznego, rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych i innych), zakup specjalnej żywności oraz odżywek, pobyt w sanatorium oraz innych kosztów. W przypadku braku rachunków można próbować uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie sporządzonego przez lekarza wykazu leków stosowanych w czasie leczenia oraz kosztorysu sporządzonego przez aptekę.

  Im więcej dowodów, oczywiści tym lepiej.

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku doznania przez poszkodowanego szczególnie ciężkich urazów ciała (ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu), konieczności opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie bądź stałego leczenia, rehabilitacji, kuracji czy specjalnego żywienia, może obejmować poniesione z tego tytułu koszty. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego te fakty, wraz z informacją o zaleconym okresie oraz wskazaniem dziennego czasu i zakresu opieki, rodzaju i ilości leków lub innych środków, ilości zabiegów rehabilitacyjnych, rodzaju żywienia itp. Dodatkowo proszę postarać się uzyskać oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad poszkodowanym, zawierające informacje o czasie i zakresie pełnionej opieki oraz wykonywanych w jej ramach czynnościach, a w przypadku osób, które opiekę świadczyły odpłatnie, o rachunki lub umowę dotyczące tej opieki.

   

 • Utrata cennych przedmiotów – dokumenty

  Aby ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku utracenia lub uszkodzenia podczas wypadku cennych przedmiotów (samochód, laptop, odzież, inne dobra), należy dostarczyć:

  oryginały faktury lub rachunków za zakup tych dóbr (jeśli się je posiada);

  oświadczenia, określające/zawierające:

  uszkodzenie (lub stwierdzające całkowitą nieprzydatność rzeczy),

  datę zakupu przedmiotu,

  cenę zakupu lub wartość rynkową przedmiotu,

  informację, czy przedmiot może być naprawiony i jakim kosztem (np. wycena zakładu, który może wykonać naprawę),

  informację, czy istnieje możliwość okazania przedmiotu do oględzin w ubezpieczalni,

  zdjęcia, wykazujące uszkodzenie/zniszczenie, zaświadczenie z zakładu naprawczego, informujące o tym, ile kosztowałaby naprawa lub wycena nowego sprzętu.

  Uszkodzonych przedmiotów nie należy wyrzucać – trzeba zachować je do czasu oględzin, jakich dokona przedstawiciel ubezpieczyciela bądź sądu.

   

 • Utrata dochodów, utrata widoków na przyszłość, cierpienia doznane w związku z wypadkiem – dokumenty

  Odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta obejmuje także utracone korzyści, takie jak dochody czy szanse na przyszłość.

  Aby ubiegać się o rekompensatę finansową w tych przypadkach, należy dostarczyć dokumenty wymienione poniżej.

  Osoba zatrudniona na umowę w innej firmie

  Osoba ta dostarcza:

  umowę o pracę,

  zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych przed wypadkiem i po wypadku,

  zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informacje o kwocie netto, jaką poszkodowany osiągnąłby, gdyby nie uległ wypadkowi.

  Osoba samo zatrudniona (przedsiębiorca, właściciel firmy)

  Osoba ta dostarcza:

  zaświadczenie o dochodach, np. z banku, i/lub umowy z kontrahentami, jakie zwarto przed wypadkiem,

  opinię od księgowego (biura rachunkowego) o kwocie netto, jaką poszkodowany utracił w związku z nie wykonywaniem działalności w skutek wypadku. Opinia ta powinna: zawierać wyliczenie kwotowe utraconych korzyści, a także być poparta dokumentami, takimi jak deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe oraz rachunki zysków i strat lub potwierdzoną przez księgowego kserokopią księgi przychodów i rozchodów.

  Jeśli poszkodowany nie podjął pracy lub zlecenia konieczne jest zaświadczenie pracodawcy, zawierające informację o okresie, w jakim praca miała być świadczona oraz kwocie ustalonego wynagrodzenia, jak również informację, iż jedyną przyczyną niepodjęcia pracy lub niewykonania zlecenia był wypadek.

  Jeśli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, do oceny jego sytuacji potrzebne będą wszelkie orzeczenia i decyzje wydawane przez lekarzy orzeczników lub inne organy.

  Inne dokumenty

  Ponadto przydatne będą dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszkodowanego w postaci świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, przygotowaniach do zawodu itp., oraz oświadczenie o osiąganych dochodach (netto) z innych źródeł.

  Dodatkowo warto sporządzić krótki opis, obrazujący:

  cierpienia, jakie poszkodowany doznał w związku z wypadkiem – opis powinien zawierać takie okoliczności jak odniesienie doznanych obrażeń do: wieku i płci wieku i płci poszkodowanego, wpływu blizn na relacje damsko-męskie lub z rówieśnikami w szkole, rodzaju dotychczas wykonywanej pracy, planów na przyszłość, kariery zawodowej itp.

  jakie zmiany nastąpiły w życiu poszkodowanego po wypadku (w szczególności: jak zmieniła się sytuacja materialna),

  jakie perspektywy utracił poszkodowany,

  jakie są perspektywy powrotu do normalnego życia prowadzonego przed wypadkiem,

  jaki wpływ miał wypadek na życie rodzinne, relacje z innymi członkami rodziny oraz plany na przyszłość (wykaz zniweczonych wskutek wypadku planów na przyszłość – szkoła, studia, sport, hobby, zainteresowania, zmiana kwalifikacji zawodowych, niemożność wykonywania zawodu lub określonych prac w związku z doznanymi obrażeniami).

 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  W dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, trzeba udowodnić pogorszenie sytuacji życiowej, do której doszło w wyniku wypadku i utraty bliskiego.

  W tym miejscu warto nadmienić, iż stosowne odszkodowanie należne jest tylko w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Stąd też konieczne jest wykazanie, że u osób bliskich rzeczywiście sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Aby tego dowieść, potrzebne będzie sporządzenie dokładnego, lecz w miarę krótkiego opisu, który powinien zawierać następujące elementy i załączniki:

  opis pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej najbliższej rodziny i osoby starającej się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę – opis ten, przygotowany analogicznie jak w punkcie piątym, nie musi być długi, ale ważne by zawierał następujące elementy: opis sytuacji materialnej i rodzinnej przed wypadkiem i po nim ze wskazaniem, w jaki sposób sytuacja ta uległa pogorszeniu zarówno w sferze życia prywatnego, jak i zawodowego; opis relacji pomiędzy osobą zmarłą a poszkodowanym i/lub pozostałymi członkami rodziny (można opisać m.in. sytuację rodzinną zmarłego, czym zajmował się w gospodarstwie domowym, jakie były jego relacje z osobą uprawnioną do odszkodowania, czy i w jaki sposób jej pomagał, czym się wspólnie zajmowali itp.); opis wpływu wypadku na dalsze życie rodziny w przyszłości; opis cierpień i urazów psychicznych, jakich w związku z śmiercią bliskiego doznał poszkodowany, starający się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę wraz z zaświadczeniem od psychologa lub psychiatry (dokumentacja medyczna, historia leczenia itp.), a w przypadku dzieci wraz z pisemną informacją od pedagoga szkolnego o pogorszeniu wyników w nauce itp.; opis wszelkich innych informacji, które wykazują, że śmierć bliskiej osoby spowodowała zdecydowanie pogorszenie sytuacji życiowej poszkodowanego;

  skrócone odpisy aktów małżeństwa, urodzenia, aktu zgonu (wydaje je Urząd Stanu Cywilnego) – dokumenty te poświadczają związek rodzinny ze zmarłym,

  zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wspólnym zameldowaniu, a w przypadku, jeśli zmarły i osoba ubiegająca się o odszkodowanie/zadośćuczynienie/rentę mieli inne adresy zameldowania, konieczne jest oświadczenie wyjaśniające tę sytuację,

  dokumenty medyczne (zgodnie z wcześniej opisanymi punktami), poświadczające pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego bliskich zmarłego,

  dowody potwierdzające wysokość kosztów pogrzebu – w tym koszty odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, zakupu nagrobka, posługi kapłańskiej, transportu zwłok etc.,

  dokumenty poświadczające dotychczas otrzymane pieniądze z tytułu śmierci osoby bliskiej (zasiłek pogrzebowy, renta itd.),

  dokumenty poświadczające dochody osoby zmarłej (analogicznie jak poprzednim, piątym punkcie) – dokumenty te mają na celu wykazanie dochodów, jakie uzyskiwał zmarły bezpośrednio przed śmiercią, jak i w ciągu ostatnich 3 lat życia. Wśród dokumentów tych powinno znaleźć się: dla osób zatrudnionych na umowę zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu z miejsca zatrudnienia, informacje lub zaświadczenia o dodatkowych dochodach, zaświadczenie z urzędu skarbowego lub roczne deklaracje podatkowe (PIT-y); w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potrzebne będą PIT-y potwierdzające dochody, ewentualnie oświadczenie biura rachunkowego o uzyskiwanych dochodach netto; w przypadku rolników potrzebne będą oświadczenia, potwierdzające ilość uprawianych hektarów, wielkość gospodarstwa rolnego, ilość inwentarza i maszyn itd.; jeżeli zmarły osiągał ponadto jakiekolwiek inne dochody, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty,

  oświadczenie o osobach pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym lub będących na utrzymaniu zmarłego oraz o ich dochodach,

  w przypadku zmarłych, którzy nie uzyskiwali dochodów z ujawnionych źródeł, potrzebne będą dowody z zeznań świadków oraz informacje i dowody, potwierdzające ich wydatki oraz dokumentacja potwierdzająca ich kwalifikacje: świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach itp.

  w przypadku śmierci dzieci przydatny będzie opis zainteresowań, szczególnych zdolności i umiejętności, osiąganych wyników w nauce, planów na przyszłość, przydatna może być także opinia wychowawcy lub dyrektora szkoły.

   

 • W przypadku, gdy poszkodowany jest osobą nieletnią

  Oświadczenia woli za osoby nieletnie składają ich opiekunowie prawni- zwykle są to rodzice lub ustawowi opiekunowie prawni.

  Jeżeli poszkodowany nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wykazanie umocowania jego przedstawiciela ustawowego do działania w imieniu poszkodowanego (w postaci wykazania więzi rodzinnych na podstawie stosownych dokumentów) lub ustawowego umocowania do reprezentowania nieletniego (dziecka) bądź osoby pozostającej pod jego opieką.

  W związku z powyższym niezbędne jest doręczenie Kancelarii:

  skróconego odpisu aktu urodzenia i aktu małżeństwa,

  postanowienia sądu o oddaniu nieletniego pod opiekę.

  W razie nieposiadania powyżej wskazanych aktów, można je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Zachęcamy do skorzystania z możliwości naszej Kancelarii, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze u notariusza. Przypominamy również, że za osoby nieletnie oświadczenia woli składają (podpisują dokumenty) ich opiekunowie prawni, zwykle rodzice.

   


Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.