ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ

Odszkodowanie za śmierć


W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku członkom rodziny i osobom najbliższym przysługują na zasadzie art. 446 k.c. roszczenia o: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, jednorazowe odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej.


Zwrot kosztów pogrzebu:

Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych.Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki ,które wynikają w związku z pogrzebem osoby bliskiej, tj. koszty przewozu zwłok, koszy pogrzebu, koszty nagrobka, itd. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.


Renta:

Podmiot odpowiedzialny winien wypłacić osobom uprawnionym z art. 446 k.c. rentę o charakterze alimentacyjnym. Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty z powodu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej osób najbliższych.

W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna winna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo lub pomagał im finansowo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.


Jednorazowe odszkodowanie za śmierć.

Jednorazowe odszkodowanie ma nieco inny charakter od renty. W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego zarówno obecnie jak i w przyszłości. Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym, iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości, osamotnienie dziecka, które nie może liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji, zmiana planów życiowych polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica.


Zadośćuczynienia za krzywdę

Roszczenie od zadośćuczynienie jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o odszkodowania, które zmierza do zrekompensowania szkody materialnej. Nie mniej jednak zasądzenie odszkodowania, przesądza o jednoczesnym zasądzeniu zadośćuczynienia za krzywdę. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbliższej zmarłemu.

W przypadkach śmierci osoby najbliższej Towarzystwom Ubezpieczeniowym zależy na tym, aby mogły jak najszybciej zawrzeć z osobami uprawnionymi jak najszybszą ugodę , aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do minimalnych kwot pieniędzy oraz nie odpowiadać za szkody materialne i nie materialne, które mogą powstać u osób uprawnionych w przyszłości. Dodatkowo Ubezpieczalnie liczą, iż uprawnieni do świadczeń nie będą świadomi wszystkich roszczeń im przysługujących, dlatego też w praktyce kwotą proponowaną w ugodach przed sądowych jest około 30.000zł. Niektóre z firm z branży odszkodowawczej zachęcają swoich klientów do podpisywania takiej ugody, jednakże dla nas najważniejsze jest wywalczenie NAJWYŻSZEGO ODSZKODOWANIA dla każdego z członków rodziny , bowiem w procesie cywilnym sądy powszechne zasądzają kwoty wielokrotnie wyższe, a dodatkowo w przypadkach zasadnych są uwzględniane roszczenia o rentę i jednorazowe odszkodowanie.Zajmujemy się wypadkami mającymi miejsce do 20 lat wstecz pod warunkiem, że sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.


Każdy podejmowany przez nas krok jest szczegółowo konsultowany z klientem- nie mam mowy o podpisywaniu ugody bez wcześniejszej zgody naszego klienta, tak jak bardzo często robią to inne firmy odszkodowawcze.
Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.