Wypadki komunikacyjne

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba, ktoś ze znajomych- został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – zderzenia z innym pojazdem lub potrącenia przez pojazd nie z własnej winy – to masz prawo do:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);


  • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją , specjalną dietą poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich,kosztów utraconych zarobkó, koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.)
  • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);


  • jednorazowego odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)-  uzasadniona w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się osobą niepełnosprawną (inwalidą), a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.)

  • renty na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

  • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.)

Zajmujemy się wypadkami mającymi miejsce po 10.08.1997r. pod warunkiem, że sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:

  • kierowców samochodów, motorów
  • pasażerów
  • rowerzystów
  • pieszych

Ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe w zdecydowanej większości przypadków znacząco zaniżają świadczenia, zachęcamy do skontaktowania się z nami – uzyskamy dla Ciebie zdecydowanie wyższe świadczenie a w określonych przypadkach możemy dochodzić odszkodowania z wypadku nawet do 20 lat wstecz a także w przypadku gdy Poszkodowany przyczynił się w jakimś stopniu do wypadku - np. był pod wplywem alkoholu czy nie zapiął pasów bezpieczeństwa.

Prawo do odszkodowania po wypadku mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły szkodę w następstwie wypadku komunikacyjnego, na przykład:
•    piesi
•    rowerzyści
•    pasażerowie
•    osoby poruszające się komunikacją miejską
•    właściciele uszkodzonych przez pojazd posesji czy mienia.
 

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z OC sprawcy należy  się również, gdy szkoda ma miejsce:
•    bezpośrednio przy załadowaniu lub rozładowaniu pojazdu,
•    przy wsiadaniu lub wysiadaniu do/ z niego,
•    podczas zatrzymania auta, jego garażowania i postoju

Prawo do odszkodowania mamy również wtedy, gdy:
•    sprawca wypadku nie popełnił przestępstwa ani wykroczenia,
•    pojazd sprawcy nie posiadał ubezpieczenia,
•    pojazd sprawcy oddalił się z miejsca zdarzenia i sprawca jest anonimowy

Odszkodowanie za szkody wynikłe podczas zdarzenia komunikacyjnego obejmuje nie tylko odszkodowanie i zadoścuczynienie za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu, obrażenia natury psychicznej, lęki, doznanie krzywdy i rozstrój zdrowia, ale także wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, takie jak: straty majątkowe, koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki osób trzecich, koszty przejazdów do placowek medycznych czy też na rehabilitację, koszty zaopatrzenia ortopedycznego, utraconych dochodów, rentę w związku z niezdolnością do pracy, koszty przekwalifikowania zawodowego czy inne wydatki. Warto więc od samego początku gromadzić wszystkie dowody o nich świadczące (paragony, bilety, faktury i rachunki)!

 

Pamiętaj! Odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku. Osoba, która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), z każdego z nich może dostać odszkodowanie!! Jeżeli pojazd, którym poruszaliśmy był w chwili wypadku objęty ubezpieczeniem NNW, wówczas oprócz odszkodowania z OC posiadacza pojazdu sprawcy możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
W tej sytuacji skorzystanie z profesjonalnej pomocy naszej Kancelarii uchroni Państwa przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych i próbą zaniżenia należnego zadośćuczynienia. Im wcześniej poszkodowany zgłosi się do naszej Kancelarii, tym większe są szanse na otrzymanie wysokiego i godnego odszkodowania, odzwierciedlającego poniesiony uszczerbek na zdrowiu i wszystkie z tym związane koszty!

Kwoty odszkodowania po wypadku wahają się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, więc zastanów się czy na pewno jesteś zadowolony z tego co dobrowolnie zaoferowało Ci Towarzystwo Ubezpieczeniowe...

 

Jeśli jesteś Poszkodowany w podobnym przypadku – należy Ci się odszkodowanie, które my pomożemy Ci uzyskać!

 

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne