Odszkodowanie za śmierć

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku członkom rodziny przysługują na zasadzie art. 446 k.c. roszczenia o: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, jednorazowe odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej. Zajmujemy się wypadkami mającymi miejsce po 10.08.1997r. pod warunkiem, że sprawca został skzany prawomocnym wyrokiem sądowym

  • Zwrot kosztów pogrzebu:

Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych.
Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki ,które wynikają w związku z pogrzebem osoby bliskiej, tj. koszty przewozu zwłok, koszy pogrzebu, koszty nagrobka, itd. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.

  • Renta:

Podmiot odpowiedzialny winien wypłacić osobom uprawnionym z art. 446 k.c. rentę o charakterze alimentacyjnym. Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty z powodu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej osób najbliższych.
W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna winna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo lub pomagał im finansowo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

  • Jednorazowe odszkodowanie za śmierć.

Jednorazowe odszkodowanie ma nieco inny charakter od renty. W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego zarówno obecnie jak i w przyszłości. Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym, iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości, osamotnienie dziecka, które nie może liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji, zmiana planów życiowych polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica.

  • Zadośćuczynienia za krzywdę

Roszczenie od zadośćuczynienie jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o odszkodowania, które zmierza do zrekompensowania szkody materialnej. Nie mniej jednak zasądzenie odszkodowania, przesądza o jednoczesnym zasądzeniu zadośćuczynienia za krzywdę. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbliższej zmarłemu.

W przypadkach śmierci osoby najbliższej Towarzystwom Ubezpieczeniowymzależy na tym, aby mogły jak najszybciej zawrzeć z osobami uprawnionymi jak najszybszą ugodę , aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do minimalnych kwot pieniędzy oraz nie odpowiadać za szkody materialne i nie materialne, które mogą powstać u osób uprawnionych w przyszłości. Dodatkowo Ubezpieczalnie liczą, iż uprawnieni do świadczeń nie będą świadomi wszystkich roszczeń im przysługujących, dlatego też w praktyce kwotą proponowaną w ugodach przedsądowych jest około 30.000zł. Niektóre z Kancelarii Odszkodowawczych zachęcają swoich klientów do podpisywania takiej ugody, jednakże dla nas najważniejsze jest wywalczenie NAJWYŻSZEGO ODSZKODOWANIA dla każdego z członków rodziny , bowiem w procesie cywilnym sądy powszechne zasądzają kwoty wielokrotnie wyższe, a dodatkowo w przypadkach zasadnych są uwzględniane roszczenia o rentę i jednorazowe odszkodowanie.

Każdy podejmowany przez nas krok jest szczegółowo konsultowany z klientem- nie mam mowy o podpisywaniu ugody bez wcześniejszej zgody naszego klienta, tak jak bardzo często robią to inne firmy odszkodowawcze.

 

 

 

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne