Prywatność

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Kancelaria Prawno Odszkodowawcza Legis Ratios z siedzibą w Busku- Zdroju 28-100,ul. Wojska Polskiego 26 tel. 795 464 493, e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.legisratios.pl ,
Podstawy prawne przetwarzania
Jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie następujących podstaw prawnych :
w celu wykonania umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym, zapewnieniu poprawnej jakości usług podczas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresu archiwizacji na podstawie Państwa zgody – podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, archiwizowanie dokumentów przez okres czasu wymagany przepisami prawa - podstawa prawna wynikająca art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa )
Zgoda

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą , a wyraziła uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego albo nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, która to zgoda może umożliwić, np. udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Okres przechowywania danych
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca realizacji warunków zawartej umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz 3 lata po wygaśnięciu umowy, czyli przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, liczony od końca roku w którym zlecenie zostało wykonane . Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.
2. Jeżeli zawarcie umowy z naszą firmą nie nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia Państwu oferty lub otrzymania od Państwa dokumentów do analizy sprawy, Państwa dane osobowe związane z analizą sprawy mającą na celu zawarcie umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Kancelarii Prawno Odszkodowawczej LEGIS RATIOS . Ponadto będziemy- udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, w tym naszym pracownikom na podstawie nadanych pisemnie upoważnień lub przedstawicielom – specjalistom, podwykonawcom – czyli podmiotom przetwarzającym na podstawie udzielonych pisemnie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, teleinformatycznym, pocztowe, instytucjom finansowy, towarzystwom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, placówkom medycznym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organom i instytucjom państwowym, a także organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co jest niezbędne do wypełnienia przedmiotu umowy.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Kontakt z nami :
Kancelaria Prawno Odszkodowawcza LEGIS RATIOS
siedziba : ul. Wojska Polskiego 26, 28-100 Busko-Zdrój
Tel. 795 464 493, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne