Szkoda całkowita?

Czy według prawa ubezpieczyciel może uznać szkodę za całkowitą, gdy ta jest likwidowana z oc sprawcy?

 

Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego należy do jednej z najprostszych procedur dochodzenia odszkodowania- przynajmniej teoretycznie. Niestety to, co z ogólnych przepisów kodeksu cywilnego nie budzi wątpliwości, w praktyce dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku staje się bardziej skomplikowane. Decyzje ubezpieczycieli niejednokrotnie otwierają oczy poszkodowanym na niełatwą drogę do pełnej likwidacji szkody jaka należy się tym osobom. Szczególne wątpliwości i irytację poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych budzi kwestia szkody całkowitej. 

 


    Na wstępie należy podkreślić, iż polskie prawo nie formułuje definicji pojęcia tzw. "szkody całkowitej". Termin ten wywodzi się z praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno z ubezpieczenia OC jak i ubezpieczenia autocasco. Podstawą prawną, na gruncie której wyrosła definicja szkody całkowitej, jest Art. 363. § 1 KC. Zgodnie bowiem z brzmieniem wspomnianego przepisu naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego: przez przywrócenie stanu poprzedniego przedmiotu szkody, lub przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Natomiast w sytuacji, kiedy przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego (tutaj zakład ubezpieczeń) nadmierne trudności lub koszty - wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu, czyli odszkodowania.
Najprościej rzecz ujmując, poszkodowany dochodząc odszkodowania z oc sprawcy ma prawo do żądania wypłaty takiej kwoty pieniędzy, która w pełni pokryje jego niezawinioną szkodę. Oczywiście wysokość straty, musi być udowodniona. W przypadku majątkowej szkody komunikacyjnej będzie to kosztorys naprawy pojazdu, który przywróci pojazd do stanu sprzed szkody.
    Jeśli wycena naprawy pojazdu przekroczy jego rzeczywistą wartość sprzed szkody, wtedy odszkodowanie z OC sprawcy ustalane jest metodą dyferencyjną. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem - o wartość pozostałości (wrak pojazdu). Zgodnie bowiem z przepisem art. 824 par. 1 kc suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Odszkodowanie ubezpieczeniowe nie może zatem wynosić więcej aniżeli szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia, wszelka bowiem nadwyżka oznaczałaby bezpodstawne wzbogacenie poszkodowanego, przekreślające istotę i cel gospodarczy ubezpieczenia majątkowego.
    Należy tutaj zaznaczyć, iż wyceny wartości nieuszkodzonego pojazdu dokonuje się na dzień szkody, natomiast wycena pozostałości pojazdu ( wraku ) oraz wycena naprawy powinna być dokonana na dzień wypłaty odszkodowania.  

 

Powyższy mechanizm i czynnik kształtujące odszkodowanie z oc sprawcy są często przedmiotem dowolnej i nieuzasadnionej manipulacji przez ubezpieczycieli:

 

  • bezzasadna kwalifikacja szkody jako szkody całkowitej,

 

  • zaniżanie wartość pojazdu sprzed wypadku,

 

  • zawyżanie wartości pozostałości pojazdu po wypadku ( wraku ),

 

  • zawyżanie kosztów naprawy pojaz

 

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne